Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.3120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved A F Heidemanns Vej, Læsøvej, Rømøvej og Egholmvej, Hjørring.


Områdets betegnelse: 111.3120.03
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, håndværkervirksomheder, offentlige formål.
Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området er afgrænset af jernbanen mod nord, Mandøvej, Ærøvej og Mads Clausens Vej mod øst, Vandværksvej mod syd og A F Heidemanns Vej, Farøvej og Læsøvej mod vest. Motorvejens til- og frakørsel er beliggende 2-4 km nordøst for området.
I området er der etableret lettere industri- og værkstedsvirksomhed, kontorer, lagervirksomheder og detailhandel.
Erhvervsudviklingen i området er ikke sket i samme tempo som forventet, og området er ikke fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
123.3 HJØRRING (vedtaget)