Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.3120.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde vest for Vandværksvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.3120.02
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål.Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,

- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,

- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.

Området er beliggende vest for Vandværksvej, og grænser mod øst til et boligområde, adskilt af et beplantningsbælte. Motorvejens til- og frakørsel er beliggende 3-4 km nordøst for området.

I området er der etableret lettere industri- og værkstedsvirksomhed, kontor, lagervirksomheder og detailhandel som ikke, eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støv, luftforurening og lugt.
I den sydligste del af området er der i tilknytning til erhvervene etableret bolig.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
124.1 HJØRRING (vedtaget)
124.3 HJØRRING (vedtaget)