Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.4130.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Dagligvarebutik ved Frilandsvejs udmunding i Ringvejen, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4130.09
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerfomål, med butikker, restaurant, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fremme et varieret butiksudbud i området, hvor det væsentligste opland er de omkringliggende boligområder,
- at sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter. Bydelscenteret har med sin placering ved et boligområde, med adgang til den nord-syd gående Ringvej og øst-vest gående Frilandsvej, gode adgangsforhold både for bløde og hårde trafikanter,
- at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsende, hvilket er tilfældet her, hvor dagligvarehandlen placeres tæt ved et større boligområde.
Beskrivelse af området
Området er del af et mindre erhvervsområde ved Frilandsvejs udmunding i Ringvejen. Mod øst grænser ejendommen op til boligområdet langs den gamle landevej til Sæby.
Ejendommen husede tidligere en bilforhandler og er idag udlagt til nyt bydelscenter med mulighed for dagligvarehandel.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
121.5 HJØRRING (vedtaget)