Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.4120.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bydelscenter langs Bispensgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4120.08
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, boliger samt offentlige formål.

For den del af området, der jf. retningslinje 3.3. er udpeget som bydelscenter for etablering af detailhandel, må der maksimalt etableres 5.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel. Dagligvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 2.000 m².

Der må ikke etableres ny detailhandel udenfor ovennævnte område, og eksisterende detailhandelsbutik kan udvides op til max. 500 m².


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at videreføre det sammenhængende facadeforløb - som beboelseshusene har - langs Bispensgade, eventuelt suppleret med vejtræer.
Beskrivelse af området
Bispensgade indeholder boliger, detailhandel, liberalt erhverv, restaurant m.v. Byggeriet langs Bispensgade er opført i perioden 1880-1970.

Beboelseshusene er opført med facaden tæt på vejen, hvilket fremhæver vejforløbet og giver et mere sammenhængende facadeforløb. Dette giver tilkørslen til centrum en mere bymæssig karakter.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
10.000-07 (vedtaget)
131.1 HJØRRING (vedtaget)
131.3 HJØRRING (vedtaget)
131.5 HJØRRING (vedtaget)