Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.3120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Frilandsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.3120.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed, offentlige formål, o. lign.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Området omfatter parceller i den østlige del af Frilandsvej. Området grænser mod nord, syd og vest mod boligområde, og mod vest til erhvervsområdet Hjørring Øst.
I området er der etableret kontor- og lagervirksomhed, lettere industri- og værkstedsvirksomhed.
Området er fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
110-L12 (forslag)
121.1 HJØRRING (vedtaget)