Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 109.3130.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde øst for Mandøvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3130.06
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, og offentlige formål.
Der udlægges et konsekvensområde på 200 m fra området. Indenfor dette område må der ikke planlægges for en miljøfølsom anvendelse.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 35
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området er afgrænset af jernbanen mod nord, Farøvej mod syd og Mandøvej mod vest. Motorvejens til- og frakørsel er beliggende ca. 2 km fra området.
I området er der etableret industrivirksomhed. Øst for Mandøvej energianlæg som kraftvarmeværk, affaldsforbrændingsanlæg med kraftvarmeproduktion, modtagestation for kemikalieaffald og genbrugscenter med butik. Midt i området er etableret et sidespor til jernbanen Hjørring-Frederikshavn.
Den østligste del af området er endnu ikke udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
123.2 HJØRRING (vedtaget)
123.4 HJØRRING (vedtaget)
123.5 HJØRRING (vedtaget)
123.6 HJØRRING (vedtaget)