Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 109.3120.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sprogøvej i Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3120.12
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med lettere industri forbeholdt transporttunge erhverv og virksomhed i relation til el- og varmeproduktion, oplag af biobrændsel med hertil hørende administrations- og lagerbygninger.

Opholdsareal fastsættes til min. 7½ % af etagearealet.

Der skal etableres afskærmende beplantning mellem byggelinjen og motorvejen.

Bygningshøjde:
Vest for Sprogøvej: 25 m
Øst for Sprogøvej: 12 m


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil bl.a. arbejde for:

  • At sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet.
  • At der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed.
Beskrivelse af området

Området anvendes til landbrugsformål, bortset fra områdets nordvestlige hjørne.

Lokalplaner inden for området
109.3120-L03 (vedtaget)
123.5 HJØRRING (vedtaget)
199.16 HJØRRING (vedtaget)
199.6 HJØRRING (vedtaget)