Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 109.3120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Frederikshavnsvej og Hvidevold, Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3120.03
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål. Der kan inden for en del af området etableres detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.5 er udpeget med henblik på etablering af særlig pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for området langs Frederikshavnsvej en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på max. 50.000 m² for planperioden, og den enkelte butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m². Dog kan der jf. retningslinje 3.7 i planperioden planlæges for 3 butikker med et større bruttoetageareal.

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder:

110.3120.05, 109.3120.03, 108.4140.03 og 109.4140.07

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Der må ikke etableres boliger i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området omfatter parceller langs Frederikshavnsvej, afgrænset af Bækbovej mod øst, jernbanen mod syd og Ringvejen mod vest. Motorvejens fra- og tilkørsel er beliggende øst for området.
I området er der etableret detailhandel, industri- og lagervirksomhed.
Området er endnu ikke fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
109.3110-L01 (vedtaget)
116.3 HJØRRING (vedtaget)