Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 109.3120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Frederikshavnsvej og Motorvejen, Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3120.01
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 1.1.5.
Der må ikke etableres boliger i området.

Der er udlagt en byggelinie på 80 m langs motorvejen fra Frederikshavnsvej til Sæbyvej.

Gennem lokalplanlægning skal der stilles særlige krav til bebyggelsen mht. udformning og arkitektur, bearbejdning/beplantning af ubebyggede arealer, belysning, skiltning m.v. for at opnå en harmonisk helhed i samspil med landskabet, men også at undgå gener for trafikken på motorvejen.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området omfatter parceller syd for Frederikshavnsvej, afgrænset af Frederikshavnsvej mod nord, Motorvej mod øst, jernbanen mod syd og Sprogøvej mod vest. Motorvejens fra- og tilkørsel er beliggende umiddelbart øst for området.
I området, som er fuldt udbygget, er der etableret transportorienterede erhverv.
Lokalplaner inden for området
199.12 HJØRRING (vedtaget)
199.15a HJØRRING (vedtaget)