Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.5110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Eventyrparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.5110.12
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Landskabsstrøget skal opretholdes som rekreativt grønt friareal for offentligheden.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at det evt. kommende vejanlæg placeres med størst mulig hensyntagen til naturindholdet (eng og skov).
Beskrivelse af området
Ca. 16 ha stort sammensat grønt rekreativt område i tilknytning til parcelhuskvarterer.

Den sydlige del er en grøn parkagtig kile med sti, som strækker sig fra Holmegårdsparken i syd til Tørholmsvej mellem boligkvartererne ved Skelbækvej og Tøtmosen.

Nord for Tørholmsvej udvider det grønne strøg sig på begge sider af Skelbækken mellem boligkvartererne ved Eventyrparken og H.C. Andersensvej. Området langs Eventyrparken er tilplantet med løvfældende skov. Området nærmest H.C. Andersensvej er åbent med parkagtige beplantninger og mulighed for boldspil og ophold. I alle dele af strøget er der gode stiforbindelser.

Området afgrænses i den nordlige del af Skagensvej/Primulavej og nye boligområder ved Spangkær. I denne nordlige del findes ca. 2,5 ha eng, som er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. I den vestlige del af engen findes en temporær sø. Engen afgræsses af heste.

Der påtænkes anlagt en vejforbindelse mellem Skagensvej og Ringvejen/Vellingshøjvej gennem dette område.

De nordligste dele af landskabsstrøget er grønne parkagtige friarealer med stier gennem de nye boligkvarterer.
Lokalplaner inden for området
114.4 HJØRRING (vedtaget)
114.6 HJØRRING (vedtaget)
161.3 HJØRRING (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)