Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde nord for Vellingshøjvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.19
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendes fastlægges til boligformål. Der kan integreres dagsinstitutioner med henblik på børnepasning.

Boligbebyggelsen opføres som åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse. Forskellige bebyggelsesformer skal integreres og genfortolkes sammen med de klima- og energimæssige udfordringer, så området udformes som en spændende, utraditionel grøn bydel med brede grønne kiler, og hvor regn- og overfladevand anvendes rekreativt.

Der skal etableres en stiforbindelse, som forbinder området med Hirtshalsbanens trinbræt ”Vellingshøjvej”, og som forbinder området med centrum af byen.

Det samlede byudviklingsområde vejbetjenes med én adgangsvej til Vellingshøjvej.

De bærende elementer for planlægningen af det samlede byudviklingsområde er mindre grunde med store grønne og blå fællesarealer. Det betyder, at kommuneplanens generelle rammer for minimum grundstørrelse i boligområder ikke er gældende her.

Den nærmere fordeling og anvendelse af arealerne skal fastlægges i helhedsplanen samt i de efterfølgende lokalplaner.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:- at området skal udlægges som en ny grøn og bæredygtig bydel med nytænkte bebyggelsesstrukturer, arkitektur, grønne områder, rekreativ anvendelse af regn- og overfladevand samt trafikdifferentiering,

- at de bærende elementer for planlægningen af det samlede byudviklingsområde er mindre grunde med store grønne og blå fællesarealer,

- at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan for første etape udarbejdes en helhedsplan for hele området. Helhedsplanen skal redegøre for den nærmere arealanvendelse, trafikstrukturer, bebyggelsesstrukturer mv. samt skitsere en etapevis udbygning,

- at der etableres en stiforbindelse, som forbinder området med Hirtshalsbanens trinbræt ”Vellingshøjvej”, og som på sigt forbinder området med centrum.

Beskrivelse af området

Området udgør 1. etape af et større byudviklingsområde på ca. 55 ha i den nordvestlige del af Hjørring by. Byudviklingsområdet er en naturlig afrunding af bydelen Højene nord for Vellingshøjvej og afgrænses mod vest af Hirtshalsbanen.

Det er målet, at der i området er mulighed for at eksperimentere med nye måder at planlægge vores byer på. Det samlede byudviklingsområde skal over en længere årrække udvikles til en ny grøn og bæredygtig bydel med blandede bebyggelsesstrukturer. Det tilstræbes, at åben-lav og tæt-lav boligbyggeri opføres i 2 etager.

Mere konkret er det ønsket, at de klimamæssige udfordringer, og de heraf afledte skærpede klimakrav skal udnyttes positivt i planlægningen. Med fokus på bæredygtighed og lavenergibyggeri skal der således skabes mulighed for nytænkning af bebyggelsesstrukturer, arkitektur, grønne områder og trafikale løsninger.

En rekreativ anvendelse af regn- og overfladevand, fokus på udearealernes udformning, sikring af grønne kiler mv. skal medvirke til at skabe en grøn oplevelse og kvalitet i området.

Lokalplaner inden for området
Ingen fundet