Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.5110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Hjørring Bjerge, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.5110.09
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Det ekstensive landbrug med græssende dyr skal fastholdes.
Engene må ikke gødskes.
Naturskoven skal fastholdes som sådan.
Livsvilkårene for flora og fauna skal sikres og forbedres.
Der skal gennemføres en fredning af de ikke-fredede dele af Hjørring Bjerge.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter,
- at området friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse,
- at området forbliver i landzone,
- at det fredede område kun anvendes i henhold til fredningskendelse af 5. marts 1962,
- at Hjørring Kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag for den resterende del af Hjørring Bjerge.
Beskrivelse af området
Et rekreativt offentligt tilgængeligt friareal på ca. 78 ha omgivet af boligområder til alle sider. Landskabet udgør den øverste del af den morænebakkeø, som blev til under den seneste istid, og hvor Hjørring ligger. Arealerne indeholder såvel fredede bakker, ekstensivt drevet landbrug, granplantager og løvskov og udsigtspunktet Bellevue (67 m o.h.).
Den østlige del på 24 ha med den oprindeligt lyngklædte bakkekam blev sammen med løvskoven Smidths Plantage fredet i 1962. Disse bakker plejes efter Nordjyllands Amts plejeplan fra 1992. De hed oprindeligt Mikkelsens Bakker og blev købt af Hjørring Kommune i 1918. Skråningen er mod vest indhegnet og afgræsses af får. Engen nedenfor skrænten langs Brydal Bæk afgræsses ligeledes. Smidths Plantage er plantet i midten af 1800-tallet, og udgøres af velvoksen skov af gamle danske løvtræer, som siden 1991 henligger som naturskov, så dens plante- og dyreliv kan udvikle sig frit og varieret hen imod en større biodiversitet.
Christiansmindes Marker på begge sider af Kirkestien har Hjørring Kommune bortforpagtet og de drives ekstensivt til græsning. To damme.
På udsigtspunktet Bellevue er der i 1965 opført et 14 m højt udsigtstårn (renoveret senest i 2004) , hvorfra der er vide udsigter.
Kirkestien er en del af den regionale cykelrute nr. 60, Boller-ruten. Områdets net af vandrestier fører frem til udvalgte fortællepunkter i form af kulturspor og varieret flora og fauna, der er beskrevet i en folder.
Fastboende og turister bruger arealerne flittigt året rundt. Støttepunkt for Naturskolen i Hjørring.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet