Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.5110.25
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Lundergårds Plantage, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.5110.25
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at skoven plejes ved naturnær skovdrift,
- at karakteren af de lysåbne partier fastholdes,
- at området friholdes for enhver form for bebyggelse,
- at udvikle det rekreative stinet til gavn for bydelens beboere, såvel for gående som ridende fra det nærliggende ridecenter.
Beskrivelse af området
Et 22 ha stort område med kuperet terræn beliggende på nordsiden af ådalen ved Lundergårds Bæk. Sammensat naturindhold (mosaiknatur) med overdrev, kultureng, bevoksninger af nåletræ og blandet løvskov, delvist noteret som fredskov. Rigt fugle- og dyreliv.

Den østlige del rummer en soleksponeret afgræsset eng, der skråner ned mod bækken, samt levende hegn, bl.a. værdifuldt ældre hvidtjørnehegn.

Den vestlige del rummer samlede skovplantninger med gode skovbryn, afgræsset overdrev og en anlagt sø.

Støttepunkt for Naturskolen i Hjørring. Ungdomsskolens elever har etableret en løvtræbeplantning øst for søen, og skolefritidsordningen er involveret i plejen af unge ege- og lindebeplantninger.
Lokalplaner inden for området
199.4 HJØRRING (vedtaget)