Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.4120.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bydelscenter ved Åstrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.4120.16
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med butikker, restauranter, liberale erhverv, kultur- og fritidsformål bl.a. biograf, privat- og offentlig servicevirksomhed, erhvervsformål med industri- og værkstedsvirksomhed samt boliger.

Indenfor området må der kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.

Indenfor området må der kun etableres bolig hvis det kan ske uden konsekvens for nærliggende erhverv (bl.a. i forhold til støj).

For den del af området, der jf. retningslinje 3.3 er udpeget som bydelscenter for etablering af detailhandel, må der med henblik på detailhandel maksimalt etableres 5.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel og dagligvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 2.000 m². Se i øvrigt retningslinjer vedrørende Detailhandel.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

For området som helhed fastsættes en bygningshøjde på max. 15 m. Der kan opføres 2 høje bygninger i den del af området, der ligger mellem Åstrupvej og Sct. Cathrine Vej i overensstemmelse med retningslinje vedrørende høje huse i Hjørring.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 100

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at i sammenhæng med detailhandelsudviklingen i bymidten at fastholde og udbygge områdets karakter som bydelscenter til servicering af bydelen og Hjørring by med butikker,
- at etablering af boliger i området skal ske under hensyntagen til eksisterende erhvervsvirksomhed i området.
Beskrivelse af området
Bydelscenteret indeholder detailhandel, boliger, kontorer, biograf, lager og distribution samt ubebyggede arealer.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.2 HJØRRING (vedtaget)
112.3 HJØRRING (vedtaget)
112.4 HJØRRING (vedtaget)