Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.3120.26
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sct. Cathrine Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.3120.26
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri- og værkstedsvirksomhed samt offentlige formål og lignende samt detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper i form af salg af personbiler.
Indenfor området må der kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre udvidelsesmuligheder for områdets erhvervsvirksomheder,
- at området udvikles til et spændende og attraktivt erhvervsområde.
Beskrivelse af området
Værksteds- og lagerbygninger fra 1980-erne mod Sct. Cathrine Vej. Området er afgrænset af boligområde mod nord, centerområde mod øst og syd. Erhvervsområde mod vest. Området er fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet