Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.3120.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sct. Knuds By, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.3120.13
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri- og værkstedsvirksomhed, offentlige formål og lignende.
Indenfor området må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 17 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 17 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre udvidelsesmuligheder for områdets erhvervsvirksomheder,
- at området udvikles til et spændende og attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser.
Beskrivelse af området
Området omfatter Hjørring Varmeforsynings varmecentral i Sct. Knuds By, som er opført i 1970erne, og beliggende øst for Sct. Knuds Kilde. Værkstedsbygninger for Nordjyske Jernbaner nord for Skydebanevej. Området er afgrænset af jernbanen Hjørring-Hirtshals mod nord. Jernbanen Hjørring-Aalborg mod øst, og boligområde mod syd. Området er fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)