Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Sct. Knuds Park, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.09
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt rekreative friarealer. Den syd/østlige del af området kan desuden anvendes til lettere erhverv og institutionsformål.


Etageantal: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse: max. 2 etager, etageboliger og bebyggelse til andet formål: max. 4 etager og max. 12,5 m høj.


Nye parceller må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 400 m2.


Bebyggelse der grænser op til det §3 beskyttede område skal ske m.h.t til de naturskønne områder.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området byudvikles hovedsagelig til boligområde og rekreativt område,
- at bebyggelse sker med hensyntagen til det naturskønne område, herunder det §3 beskyttede naturområde,
- at der sikres gode offentlige stiforbindelser igennem området.
Beskrivelse af området
Naturskønt område med kuperet terræn. Området er i dag udlagt til forskellige typer af boligbebyggelse, institution samt erhverv, som kan bygges på områdets to bakkeøer. Området er endnu ikke bebygget.
Mod syd grænser området op til Hirtshalsjernbanen og mod vest og nord mod eksisterende boligområder. Området har tidligere været del af Nestlé fabriksanlægget, som stadig er områdets nabo mod øst.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
112.5 HJØRRING (vedtaget)
112.6 HJØRRING (vedtaget)