Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5150.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Ridecenter m.v. ved Åstrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.5150.11
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med ridecenter og hjemmeværnsgård med de dertil knyttede bygninger.
Områdets disponering, herunder byggeriets form og placering, beplantning, og vej- og stiforhold er fastlagt i lokalplan nr 199.4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedre stiforbindelser mellem området og Lundergårds Plantage nord for bækken,
- at fastholde områdets grønne karakter og naturindholdet.
Beskrivelse af området
20 ha stort kuperet fritidsområde beliggende vest for Skt. Knuds Kilde mellem Åstrupvej og Lundergårds Bæk.
- Områdets sydvestlige del optages af Hjemmeværnsgården med bygninger og skydebaner. Slugtens terræn er reguleret med volde, markørgrave og lignende.
- Mellem Hjemmeværnsgården og Lundergårds Bæk findes Ridecentret med stalde, ridehal, baner og hestefolde på det højtliggende terræn. Vest for bygningerne fører en ridesti ned over engen og bækken. Øst for bygningerne er der mulighed for at anlægge en militarybane i det kuperede terræn.
- Nærmest bygrænsen og Åstrupvej findes en kommunal ejendom, Vandstedgård, der udlejes til klubaktiviteter, og
- Mellem Kildevej og Sct. Knuds Kilde findes et grønt strøg med spejder-lejrplads, offentlig sti og mulighed for legeplads til boligområdet ved Kildevej.

Dele af området er beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, nemlig overdrev med selvsåede hvidtjørn, samt et mosestrøg, begge nord for Vandstedgård.
Lokalplaner inden for området
199.4 HJØRRING (vedtaget)