Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område syd for Åstrup Møllebæk, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.5110.07
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Området kan kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter.
Området friholdes for bebyggelse bortset fra bygninger til brug for områdernes anvendelse til offentlige friarealer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter.
Beskrivelse af området
Ca. 16,5 ha stort område som mod nord afgrænses af Åstrup Møllebæk, mod øst af jernbanen, mod syd af boligkvarterer og mod vest af Bagterpvej.

Området består overvejende af eng, som er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Området gennemskæres af en nord-sydgående jernbanedæmning, Hørbybanen 1911-53. En sti på dæmningen forbinder boligområderne nord og syd for engene.

Boligkvarteret ved Toplærkevej/ Bjerglærkevej adskilles fra jernbanen ved et træbevokset ca. 25 m bredt friareal (byzone).
Lokalplaner inden for området
20 HJØRRING (vedtaget)