Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1140.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde i Sct. Knudsby, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1140.17
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare gadernes og bebyggelsens karakter, herunder bebyggelsesprocent og den maksimale bygningshøjde,
- at bruge en del af ådalen vest for Kildevej til rekreativ grønt areal med træ og busk beplantning.
Beskrivelse af området
Åstrupvej og Bagterpvej bærer som gamle bygader/indfaldsveje til Hjørring præg af bebyggelse opført fra århundredskiftet og frem. Gaderne omkring disse to veje består hovedsagelig af nyere parcelhusområder med byggeri fra 60´-70´erne - de fleste i 1-1½ etage. Den sydlige del af Bagterpvej har på vestsiden ejendomme bygget i 70´erne - hovedsageligt 1 etages ejendomme. På den østlige side ligger Skyttegården, som er 1 etages rækkehuse fra 60´erne.
Øst for denne bebyggelse ligger et tidligere rensningsanlæg, nu pumpestation med forsinkelsesbassin.
Østlige side af Bagterpvej er 1-2 etages ejendomme fra 60érne og frem, mange steder på grunde med terrænfald mod øst. Langs den vestlige side, med indkørsel fra Kærsangervej ligger et andelsboligbyggeri fra 1989. Hvor Bagterpvej møder Åstrupvej ligger Kildebo et 1 etages rækkehusbyggeri fra 60´erne.
I den nordøstlige del af området bl.a. langs Sct. Hansvej kendetegnes bebyggelsen ved enkle og solide murermester huse fra 30-érne. Mod syd på Blishønevej ligger bl.a. J.P. Kroghs rækkehusbebyggelse fra midt i 70´erne - her ligger også et område med nyere bebyggelse fra 70-90´erne - hovedsageligt med huse i 1-2 etager.
Området afgrænses mod syd/øst af den grønne ådal, der giver terrænfald på de grunde, der ligger øst for Bagterpvej og på den sydlige side af Brushønevej.
Lokalplaner inden for området
141.1 HJØRRING (vedtaget)
141.2 HJØRRING (vedtaget)
141.5 HJØRRING (vedtaget)