Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde (åben-lav), Odbjergvej - etape II, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse) med åben-lav bebyggelse. <br><br></p>
<p>Der kan desuden opføres frilagt kælder.<br><br>Vejadgangen sikres fra eksisterende adgang fra Odbjergvej. <br><br>Naturbeskyttede områder skal sikres ved bl.a. at friholde områderne for bebyggelse.</p>

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>- at der kan gennemføres en byudvikling til boligformål som åben-lav bebyggelse.</p>
Beskrivelse af området

Området er meget kuperet med en bakke, der er flad på toppen, men kraftigt skrånende mod ådalen mod nord og vest, mens den er jævnt skrånende mod syd. Der er stor højdeforskel mellem bakkens top og de lavt liggende engarealer langs henholdsvis Åstrup Møllebæk og Friskbækken.

Dele af lokalplanen anvendes landbrugsmæssigt. Området er Der forekommer indenfor området forskellige beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven, De naturbeskyttede områder udgør tilsammen ca.2 ha. Mod nord er der tale om overdrevsarealer og en kultureng, mens der mod syd findes en natureng.

Der er indenfor området to ejendomme, der indgår i planlægningen

Lokalplaner inden for området
104.1110-L07 (vedtaget)