Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.5110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Bagterp Plantage øst, Hjørring.


Områdets betegnelse: 103.5110.09
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med plantage (fredskov).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare og forbedre levesteder for plante- og dyreliv ved naturnær skovdrift,
- at arealer med nåleskov kan udfases til fordel for løvtræ,
- at skovens solitære ege m.fl. sikres mulighed for at udvikle sig som bredkronede træer,
- at sikre fortsat rekreativ brug (stier, lysninger, borde og bænke),
- at etablere skolesti/cykelsti langs Halvormindevej i skovens sydlige udkant.
Beskrivelse af området
Bagterp Plantage er på 30 ha, overvejende nåleskov med bevoksninger af eg og gammel bøg. Fredskov. De fleste af skovens bevoksninger er etableret på oprindelig indlandsklit for især at standse sandflugt. Varieret topografi med sandbakker og skrænter. Skoven rummer flere nøglebiotoper som naturskov, skovbryn, krat og lysninger (bl.a efter en nu nedlagt jernbanestrækning). Skoven har god sammenhæng og vekslen mellem lysninger over varierede skovbryn til tætte bevoksninger, der giver et mosaikpræg.
Tilgængelig for offentligheden med udbygget stinet. O-løbskort. To spejderhytter. Bruges af skole og daginstitution og Naturskolen i Hjørring.
Vigtig regional overnatningsplads for kragefugle sammen med Papes Plantage.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet