Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde vest for Ålborgvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, mødelokaler og kontorer, offentlige formål og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at der indenfor området knyttes detailhandel som naturligt hører til området. Detailhandel vil typisk knytte sig til de etablerede håndværk og lettere industri samt virksomheder med særlig pladskrævende varegrupper, dog ikke dagligvarer,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Området er beliggende vest for Ålborgvej. I området er der etableret levnedsmiddelindustri 'osteri' og Hjørring-Frederikshavn Familiebrug, benzintankstation med detailhandel, udstilling, kontorer og mødelokaler.
Området grænser mod nord og øst op til et boligområde. Mod syd til Forstbotanisk Naturpark, og mod vest til et erhvervsområde 'dyrskueplads'.
Området er fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
103.4130-L01 (vedtaget)
124.2b HJØRRING (vedtaget)