Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.5110.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Folkeparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.5110.05
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Arealerne skal friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området kun anvendes til park og byskov uden støjende aktiviteter.
Beskrivelse af området
Godt 5,5 ha stort areal bestående af en græsflade (kultureng) strækkende sig fra Palleskær Engvej til Park Alle. På dette 500 m lange stræk er Åstrup Møllebæk (tidligere Mogbækken) rørlagt.
Fladen er omgivet af skråninger bevokset med mangeartede løvtræer mod parcelhuskvarterer mod øst og vest.
Ved Park Alle er skråningen af samme karakter, og der er forbindelse for gående og cyklende gennem tunnel til Beiths Vænge.
Soppedammen ved Palleskær Engvej er anlagt i 1946-47. Offentlig legeplads øst for dammen.
Rigt fugleliv i skovbrynene og forekomst af vandflagermus ved Soppedammen.
Lokalplaner inden for området
2 HJØRRING (vedtaget)