Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.4110.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Bispetorvet, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.4110.04
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder liberale erhverv, kontorer, offentlig og privat undervisning og service, boliger, parkering, hotel, uddannelsesformål, kulturelle formål, rekreative formål samt
detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper og restauranter.


Bebyggelsens art skal være randbebyggelse mod nord og øst og fritstående punkthuse mod sydvest. Bebyggelsens omfang og placering skal reguleres ved byggefelter i en lokalplan. For den sammenhængende bebyggelse mod nord og øst tillades max. 6 etager. For punkthuse i sydvest tillades max. 10 etager. Bygningshøjden for sammenhængende bebyggelse mod nord og øst må ikke overstige 30 m fra terræn. Bygningshøjden for punkthuse i sydvest må ikke overstige 36 m fra terræn.


Opholdsarealer etableres i overensstemmelse med de generelle rammer for opholdsarealer i centerområder. Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplan efter forhandling.


For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området bliver et levende byområde med bymæssig tæthed, højde og anvendelse, der skaber en naturlig udvidelse af Hjørring Bymidte,

- at området langs Parallelvej udvikles som et byrum, som dels omfatter en flot facadebebyggelse på den tidligere slagterigrund og dels en forskønnelse af vej- og banearealerne med nye belægninger, beplantning m.v.
Beskrivelse af området
Området, også kendt som slagterigrunden, er beliggende i Hjørring midtby. Det udgør ca. 35.000 m2 og er afgrænset af baneterrænet mod nord, Bispensgade mod øst, Palleskær Engvej mod syd og Gasværksbakken mod vest. Hjørring bycenter ligger umiddelbart nord for banen, langs Bispensgade er der udlagt et bydelscenter, hvor også Hjørring Sygehus med bl.a. en 8 etager bygning er beliggende, mod syd ligger et større boligområde, som hovedsagelig består af parcelhuse, mod sydvest ligger et større rekreativt område, Svanelunden, der fortsætter med en grøn kile hele vejen ud af byen mod syd.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
10.000-07 (vedtaget)