Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.1110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Svanelundsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.1110.09
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Garageanlæg skal placeres min. 5 meter fra vejskel, hvor boligen ligger længere fra vejen. Hvor boligen ligger nærmere end 5 meter, må garagen mv. placeres i flugt med beboelsen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at fastholde villakvarterernes tidstypiske præg og sikre, at der ikke sker udstykning til tæt-lav boligbebyggelse,
- at bearbejde vejarealerne fx via begrønning med vejtræer og indsnævringer i kørebanearealet. Dette kan være med til at ændre brugen af rummet og give et visuelt indtryk af et sammenhængende grønt rum på tværs af vejen og over i forhaverne,
- at arbejde med grønne tiltag omkring den centrale plads/fælled ved Slugten, hvor der er fine lege/opholdsmuligheder, der endnu ikke er udnyttet optimalt.
Beskrivelse af området
Øst for Svanelundsvej præges området af bebyggelse fra 1930-40erne - hvor husene langs Fredensvej og Enghavevej ligger tilbagetrukket med et grønt forareal mod vejen.
Længere mod syd er der bebyggelse fra 1950-60erne med landsbypræg i 1-1½ etage, bla. langs Æblevangen, hvor skalaen understreges af husenes ensartede placering bag en tinglyst byggelinie.
Langs Brinken er der nyere og ældre ejendomme i flere etager, hvor terrænnet skråner mod den grønne ådal.
Søndervangsområdet består af blandet boligbebyggelse, en enkelt gård fra 1870 og ellers bebygget fra 1910 og frem. Hovedsagelig 1-2 etager.
Slugten er en lille speciel bebyggelse, en gammel gård og elles boliger fra 1960-80erne: i bunden ligger ejendommene omkring et grønt ikke udnyttet midterareal. Der er her ikke anlagt fortove.
Lokalplaner inden for området
102-L04 (forslag)
2 HJØRRING (vedtaget)