Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7140.48
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kulturelle formål ved Nørregade og Vendelbogade (Vendelbohus), Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7140.48
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv, private service- og offentlige formål, servicevirksomhed, kulturelle formål som teatervirksomhed, koncerter og mødeaktiviteter, hotel, restauranter og klinikker.</p>
<p>Området er reguleret ved byggefelter.</p>
<p>For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:</p>
<p>Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 14.000 m² for planperioden. I denne ramme indgår Bispecenteret med max. 12.000 m² til detailhandel ikke. I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².</p>
<p>Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:</p>
<p>102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.2110.43</p>
<p><br> </p>

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 13 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:</p>
<p>-Vendelbohus kan omdannes og udvides med det formål at sikre en central og stærk kulturel virksomhed i området.</p>
<p>- At ny bebyggelse indenfor området opføres som lavenergibebyggelse.</p>
Beskrivelse af området
<p>Området er kendt som Vendelbohus, som omfatter en teatersal, og der er desuden restaurant, mødesale og mindre møderum.</p>
<p>Lokalplanområdet, som er på 2.735 m2, afgrænses mod vest af Nørregade, mod syd af Sct. Olai Stræde, mod øst af Tinpottegyde og Sct. Olai Kirke og mod nord ad p-pladsen ved Tinpottegyde.</p>
<p>Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål med boliger, liberale erhverv, privat og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål og butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.</p>
Lokalplaner inden for området
101.7140-L03 (vedtaget)