Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4130.47
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Skolegade - Christiansgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4130.47
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med boliger, liberalt erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed,
restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.


Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse mod Skolegade-Christiansgade og som baghusbebyggelse mod 'Christiansgave'.


Der udlægges to byggefelter mod Skolegade-Christiansgade samt mod 'Christiansgave'. Byggefelterne er 10 m brede.


Arealet uden for byggefelterne må kun anvendes til fælles opholdsarealer og mindre sekundære bygninger som udhuse og lignende.


Bygningshøjde og etageantal:

Byggefelt 1: Bygningshøjde max. 13 m og etageantal min. 1½ og max. 2½


Byggefelt 2: Bygningshøjde max. 9 m og etageantal max. 1½


Desuden gælder kommuneplanens generelle rammer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:


-at fastholde en sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser mod nord og øst samt parken 'Christiansgave' mod syd.
Beskrivelse af området
Området er beliggende på hjørnet af Skolegade/Christiansgade i den sydvestlige
del af Hjørring by, og området er med til at danne den vestlige afgrænsning af Hjørring bymidte. Området har tidligere været omfattet af den samlede plan for
bevaringsområdet Gl. Hjørring.


Området grænser mod syd op til parken 'Christiansgave', som er den ældste af Hjørrings byparker. 'Christiansgave' er sammen med en række andre parker og anlæg i Hjørring by udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø.


Området har hidtil været anvendt til boliger og butikker, og denne anvendelse ønskes fortsat, ligesom der fortsat kan etableres øvrige centerformål i form af liberalt erhverv, offentlig og privat servicevirksomheder, kulturelle institutioner og undervisning.
Lokalplaner inden for området
101.4130-L01 (vedtaget)