Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4130.35
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Skolegade-Christiansgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4130.35
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Torvet og 10 m dybe byggefelter mod Nørregade, Vestergade, Børsen, Skolegade, Museumsgade, Dronningensgade og Christiansgade.

Indenfor byggefelter:
Max. etageantal: 2.5 etage. Se kort.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 60 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Max. etageantal: 2.5 etage.

Det er ikke hensigten, at detailhandelen skal udvikle sig ud over det nordlige hjørne og sydsiden af Skolegade.

Der er udlagt offentlig P-plads ved Kulturhuset.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
-at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Skolegade:
Fra Skolegade er der en fin passage med en allé af træer til Christiansgave.
Museumsgade/Akseltorv består af bevaringsværdige unikke bygninger og med sin fine stenbelægning er gaden et flot eksempel på det historiske Hjørring.
Vestergade:
Også Vestergade består af bevaringværdige bygninger. Bag husene ligger flere flotte gårdrum med naturstensbelægning.
Børsen:
Langs den vestlige del af Børsen ligger en række af bevaringsværdige bygninger.
Lokalplaner inden for området
111.2 HJØRRING (vedtaget)
111.32 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
111.8 HJØRRING (vedtaget)
111.9 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)