Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.49
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidten Springvandspladsen/Søndergade/Nørregade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.49
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.


Bebyggelsen er reguleret ved byggefelter.


Max. bygningshøjde: ikke fastlagt.


For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 14.000 m² for planperioden. I denne ramme indgår Bispecenteret med max. 12.000 m² til detailhandel ikke. I bymidteområdet kan dagligvarebutikker etableres med et bruttoetageareal på max. 3.500 m², og udvalgsvarebutikker kan etableres med et bruttoetageareal på max. 2.000 m².


Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.2110.43.


Der er et mindre antal p-pladser i gården. Der gives mulighed for anlæg af p-pladser i kalderetagen under administrationsbygningen.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 5 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>- at der kan ske omdannelse/udvidelse af administrationsbygningen,<br>- at omdannelsen vil give byggeriet et nyt og moderne arkitektonisk udtryk,<br>- at der sker fornyelse/forbedring af gårdrummet bag administrationsbygningen.</p>
Beskrivelse af området
Ejendommen med administrationsbygningen udgør rammeområdet, som afgrænses af Nørregade mod vest, Søndergade mod syd, Springvandspladsen mod øst og baghusbebyggelsen og gårdrummene fra nabobebyggelserne fra Strømgade og Nørregade.

Området er domineret af bygningen på ejendommen.

Bygningen er med varierende højder og antal etager.

Ejendommen ligger midt i det centrale Hjørring. Ejendommen anvendes til kommunal administration, boliger, liberale serviceerhverv, detailhandel og udstilling. Kørende adgang til ejendommen sker fra Nørregade. Den centrale beliggenhed i nærheden af flere offentlige parkeringspladser ved Trianglen, Vestre Skole, Mammutpladsen og Sct. Olai Plads betyder, at medarbejdere og kunder m.fl. med ærinde til ejendommen normalt anvender disse parkeringspladser. Der er kun en mindre antal parkeringspladser i gården.

Der er muligheder for at etablere p-pladser i kælderen på administrationsbygningen.

Lokalplaner inden for området
101.4110-L04 (vedtaget)
111.15 HJØRRING (vedtaget)