Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.43
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Br. Seidelins Gade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.43
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byområde, med offentlig formål, boligformål og centerformål.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at udarbejde en samlet vej- og belægningsplan for Brinck Seidelinsgade og Amtmandstoften.
- at der etableres stiforbindelse fra Brinck Seidelinsgade til det kommende centerområde.
- at der kan ske en omdannelse af busterminalområdet.
Beskrivelse af området
På Amtmandstoften ligger den gamle amtmandsbolig fra 1909, tegnet af Hack Kampman. Bygningen fungerer i dag som dommerkontor.
Brinck Seidelinsgade er - som helhed - en af de mest bevaringsværdige sammenhænge i byen.
På hjørnet af Brinck Seidelinsgade og Parallelvej ligger Hjørring politistation fra 1960´erne.
Ved Asylgade ligger Hjørring Rutebilstation, bygget i 50´erne.

Amtmandshaven, som er offentlig tilgængelig, er beliggende i området syd for den gamle amtmandsbolig.
Lokalplaner inden for området
101.4110-L13 (vedtaget)
111.1 HJØRRING (vedtaget)