Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.32
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Østergade og Bropladsen, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.32
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i de udlagte byggefelter. Der udlægges 15 m dybe byggefelter mod Østergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3 etager mod Østergade og Bispensgade.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 40 %. Boligetagearealet må kun øges såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Max. etageantal: 1 etage.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fortsætte rækken af vejtræer mod Bispestaven efter samme princip som resten af Østergade.
Beskrivelse af området
Området indeholder detailhandel, boliger, liberale erhverv og offentlig formål.
Nybyggeriet i 3 etager (excl. kælder) langs Østergade markerer, sammen med ældrecenteret overfor, indkørslen til bymidten.
Lokalplaner inden for området
101.4110-L14 (forslag)
109.9610-L05 (forslag)
111.31 HJØRRING (vedtaget)