Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.31
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Østergade og Overgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.31
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal primært opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade og Lollandsgade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.

Indenfor byggefelter:
Max. etageantal: 3 etager mod Østergade og Lollandsgade. 1.5 etage mod de øvrige gader.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 40 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Max. antal etager: 1 etage.

Facadelængde til liberale erhverv må max. udgøre 6 m.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedre byrummet mellem Østergade og Overgade, eventuelt med facadegivende trærækker langs Overgade. Byrummet kan også tilføres mere kvalitet og funktion ved at forbedre gårdrummet, etablere passager, små pladser og terrasser.
Beskrivelse af området
Området indeholder byggeri til detailhandel, liberale erhverv og boligformål.
Denne del af Østergade er præget af nyere byggeri fra midten af 1990erne og frem.
Fra Østergade gennem Lollandsgade er udsyn til Femhøje.
Den østlige del af Overgade indeholder boliger i op til 1 ½ etage opført i tiden 1870- 1970.

Hjørnebygningen Overgade og Lollandsgade er bevaringsværdig bebyggelse.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.13a HJØRRING (vedtaget)