Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.26
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Strømgade og P. Nørkjærs Plads, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.26
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade, Springvandspladsen, Strømgade og Bryggergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader samt Amtsmandstoften.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage mod Østergade/Strømgade. 2.5 etage mod del af Bryggergade. 1.5 etage mod de øvrige gader.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 45 % (eller styret ved byggefelter i lokalplan). Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 2.5 etage.

Det er ikke hensigten, at detailhandelen skal udvides til Kraghsvej.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedre og synliggøre passager til og fra P. Nørkjærs Plads og Kunstmuseet.
- at udarbejde en skilte- og facadepolitik for området med det formål at skabe et mere harmonisk udtryk.
Beskrivelse af området
P. Nørkjærs Plads:
( ca. 1989 ) omkranses af nyere byggeri, som primært indeholder detailhandel i stueplan. Desuden er der boliger og liberalt erhverv. Det centrale element på pladsen er Bjørn Nørgaards springvandsanlæg.
Vendsyssels Kunstmuseum ligger i forlængelse af P. Nørkjærs Plads og er en meget vellykket til- og ombygning af tidligere klædefabrik.
Der er fra pladsen en del passager til de omkringliggende gader.
Strømgade:
Ved Springvandspladsen ligger en fin hjørnebygning fra ca. 1900, der afgrænser og understreger pladsen sammen med de andre høje bygninger.
Ellers præges denne side af Strømgade af nyere byggeri med store glasfacader fra 60´erne.
Gårdrummet mellem Strømgade 2 og 4 er godt udnyttet og indeholder café og butikker.
Kraghsvej:
Boliger og liberalt erhverv.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.12 HJØRRING (vedtaget)