Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.25
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Østergade og Amtmandstoften, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.25
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader samt Amtsmandstoften.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage mod Østergade. 2.5 etage mod Brinck Seidelinsgade og Amtmandstoften.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 45 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Max. antal etager: 1.5 etage
Der er udlagt offentlig P-plads ved Amtmandstoften.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at udarbejde en facadepolitik for området med det formål at skabe et mere harmonisk udtryk.
- at udarbejde en samlet vej- og belægningsplan for Brinck Seidelinsgade og Amtmandstoften.
- at fastholde områdets nuværende karakter. Dog skal der tilføres mere kvalitet og funktion til områdets 'bagsider'. Dette kan gøres ved at forbedre gårdrum, etablere passager, små pladser og terrasser.
Beskrivelse af området
Denne del af Østergade er butiksgade med butikker i gadeplan og boliger i op til 4 etager.
Der er flere eksempler på bevaringsværdige bygninger, bl.a. Østergade 14A fra ca. 1910.
Bygningen markerer, sammen med bygningen overfor (Østergade 12C), indkørslen til Brinck Seidelinsgade på en meget flot måde.
Området bag Østergade 24 er et interessant gårdrum med bevaringsværdige huse fra midten af 1800- tallet.
Der er desuden flere eksempler på gode facader og bygningsdetaljer. Brinck Seidelinsgade som helhed er en af de mest bevaringsværdige sammenhænge i byen. Inden for området kan nævnes hjørnebygningen i nr. 9 fra 1923 tegnet af Jens Jacobsen.
Lokalplaner inden for området
111.15 HJØRRING (vedtaget)