Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.24
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Østergade, Brinck Seidelinsgade og Vendelbogade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.24
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i udlagte byggefelter og der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade samt del af Bryggergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.

Byggefelt ved det tidligere Kunstmuseum svarer til eksisterende forhold.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage mod Østergade og en del af Bryggergade. 2.5 etage mod de øvrige gader.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 45 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Max. antal etager: 2 etager.
Der er udlagt offentlige P-pladser ved Mammutpladsen og Vendelbopladsen.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der udarbejdes en sammenfattende planlægning for forbedring af gårdrum og etablering af facadeforløb mod Vendelbogade.
- at der udarbejdes en sammenfattende planlægning for forbedring af Vendelbopladsen, incl. den nordlige del af pladsen, som ligger nord for Vendelbogade.
Beskrivelse af området
Vendelbogade:
Gadegennembruddet fra 1989 gør at området virker en smule ustruktureret og sammensat. Desuden bærer området præg af at være bagsiden til Østergade.
Dette understreges af det store parkeringsareal som er udlagt på Vendelbopladsen.
Der er langs Vendelbogade flere ældre, interessante huse, tilbage fra midten af 1800 tallet, samt enkelte steder flot stenbelægning.

Østergade:
De mest markante bygninger i denne del af Østergade er apotek- og bankbygningerne fra ca. 1910, tegnet af arkitekten Lønborg Jensen. Sidstnævnte bankbygning (Nordjyske Bank) er blevet præmieret for en fin udarbejdelse af en dankortautomat.
Hus nr. 13 med facade mod Brinck Seidelinsgade er velproportioneret, desværre med nogle markiser og nye vinduer, som ikke passer til bygningens oprindelige udtryk.
Skiltningen generelt er vellykket og tilpasset på flere bygninger, dog er der flere baldakiner/markiser/udhæng, som dækker fine bygningsdetaljer.

Brinck Seidelinsgade:
Der er mange forskellige og individuelt flotte huse med flere fine bygningsdetaljer. Bl.a. det tidligere bibliotek/kunstmuseum, som er en flot og velproportioneret bygning fra 1925, tegnet af Jens Jacobsen.
Brinck Seidelinsgade som helhed er en af de mest bevaringsværdige sammenhænge i byen.

Mammutpladsen:
Pladsen består af parkering og busterminal.
I den nordlige del af pladsen - mod Østergade - er der flere gennemgange/stier.
Der er to eksempler på tilbygninger, der har formået at skabe facade mod Mammutpladsen. Det ene et tidstypisk 1980'er byggeri, det andet et byggeri fra ca. 2000, opført under hensyn til den oprindelige stil fra 1910.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
101.4110-L13 (vedtaget)
111.14 HJØRRING (vedtaget)
111.15 HJØRRING (vedtaget)
11 HJØRRING (vedtaget)
11T1 HJØRRING (vedtaget)