Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, bymidte ved Østergade og Danmarksgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.22
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed,
restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal
på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Indenfor byggefelter:

Max. antal etager: 3,5 etager mod Østergade / Markedsgade. Dog således at ejendommen på hjørnet af Østergade og Markedsgade kan opføres i max. 4 etager, hvor tagetagen udføres med manzardtag (tag med stejle sider og afsluttet med tag med lav rejsning).

Op til 2.5 etage mod de øvrige gader.


Udenfor byggefelter:

Max. bebyggelses%: 35 % Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 1.5 etage.

For at sikre anvendelsen til centerformål, må stueetager ikke anvendes til boliger.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:


- at udarbejde en skilte- og facadepolitik for området med det formål at skabe et mere harmonisk udtryk,

- at give mulighed for at bygge i op til ½ etager for at give en stærkere bymæssig karakter, dog således at der på hjørnet af Østergade og Markedsgade kan opføres bebyggelse i op til 4 etager med tagetagen udført med manzardtag,

- at der tilføres mere kvalitet og funktion til områdets 'bagsider'. Dette kan gøres ved at forbedre gårdrummet, etablere passager, små pladser og terrasser.
Beskrivelse af området
Østergade er butiksgade med butikker i gadeplan og boliger i op til 3 etager. Der er en enkelt bygning på 4 etager.


Området er noget sammensat med uens facadeoverdækninger, som gør det svært at se facadeforløbet.

Lokalplaner inden for området
101.4110-L01 (vedtaget)
111.15 HJØRRING (vedtaget)
111.18 HJØRRING (vedtaget)