Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte mellem Nørregade og Museumsgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.21
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.
Bebyggelsen skal primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Torvet og 10 m dybe byggefelter mod Museumsgade.
Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 60 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Der er udlagt offentlig P-plads ved Trianglen.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Torvet:
Det gamle rådhus fra 1838 er fredet. Denne enkle, symmetriske bygning fremstår som samlingspunktet på Torvet.
Nørregade:
Denne del af Nørregade domineres af parkeringsanlægget i to plan.
Museumsgade:
Museumsgade samt Akseltorv består af bevaringsværdige unikke bygninger og med sin fine stenbelægning er gaden et flot eksempel på det historiske Hjørring.
Lokalplaner inden for området
111.32 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)