Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte mellem Nørregade og Museumsgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.21
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.
Bebyggelsen skal primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Torvet og 10 m dybe byggefelter mod Museumsgade.
Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 60 %. Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer.
Der er udlagt offentlig P-plads ved Trianglen.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Torvet:
Det gamle rådhus fra 1838 er fredet. Denne enkle, symmetriske bygning fremstår som samlingspunktet på Torvet.
Nørregade:
Denne del af Nørregade domineres af parkeringsanlægget i to plan.
Museumsgade:
Museumsgade samt Akseltorv består af bevaringsværdige unikke bygninger og med sin fine stenbelægning er gaden et flot eksempel på det historiske Hjørring.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.32 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)