Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.20
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Søndergade og Prinsessestræde, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.20
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Østergade, Svinget, Springvandspladsen og Søndergade til og med Søndergade 3 og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader og resten af Søndergade. Byggefelt ved Søndergade 5 svarer til matriklen.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage mod del af Søndergade, Jernbanegade og Svinget. 2.5 etage for Søndergade 5. 1.5 etage mod den resterende bebyggelse ved Søndergade / Kongensgade.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 50 %. Boligetagearealet må kun øges såfremt kommunen godkender en samlet plan for friarealernes indretning og anvendelse. Max. antal etager: 1.5 etage.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at give mulighed for mere kvalitet og funktion til gårdrummet bag Springvandspladsen 6-7. Dette kan gøres ved f.eks. at etablere passage til Østergade, etablering af plads og terrasser.
- at fastholde den øvrige del af områdets nuværende karakter.
- at udarbejde en skilte- og facadepolitik for området med det formål at skabe et mere harmonisk udtryk.
Beskrivelse af området
I området er der flere eksempler på gamle, velbevarede bygninger med stor historisk værdi. Bl.a. Knuth Beckers hus (som er fredet) fra midten af 1800 tallet, som ligger op til pladsen af samme navn.
Denne strækning langs Søndergade er kontrastrig idet den repræsenterer bygninger fra perioden ca. 1800-2000.
'Det hvide hus' i Jernbanegade fra ca. 1920 er et flot eksempel på en etageejendom fra denne periode og ligger, sammen med Hotel Phønix, meget markant i Jernbanegade.
Der er udlagt areal til offentligt torv ved Knuth Beckers Plads.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)