Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Søndergade og Stokbrogade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.18
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal primært placeres indenfor de udlagte byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Strømgade, Springvandspladsen, Søndergade og del af Nørregade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage for Strømgade 1. 2.5 etage mod resterende del af Strømgade og de øvrige gader, undtaget Nørregade 8-12, som fastholdes i 1.5 etage.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 70 % (eller styret ved byggefelter i lokalplan). Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 1.5 etage.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for: <br/>- at fastholde områdets nuværende karakter med de værdifulde kulturhistoriske bymiljøer<br/><br/>
Beskrivelse af området
Springvandspladsen:<br/>Pladsen markerer byens centrum. Byrummet omkring pladsen understreges af belægningen, kunstværket af Claes Hake samt de op til 5 etagers høje bygninger, der afgrænser pladsen.<br/>Strømgade:<br/>Gaden har en god funktion som gågade. Den nyere belægning giver gaden en god sammenhæng til trods for husenes noget sammensatte facadeudtryk. Svaneapoteket er et godt eksempel på en facade der stilmæssigt er tilbageført til det oprindelige udtryk.<br/>Stokbrogade:<br/>Gågaden er her noget smallere end i Strømgade, husene er op til 4 etager. <br/>Butiksfacaderne er generelt godt tilpasset bygningerne i gaden. Denne del af gågaden har nærmest karakter som en smøge med et svunget gadeforløb. Overgangen understreges af et skift i belægningen.<br/>Nørregade:<br/>Codanhus på hjørnet af Søndergade/Nørregade ligger markant og er et tidstypisk kontorbyggeri fra 70´erne. Den bagvedliggende gård fremstår rodet og sammensat. Der er en del passagemuligheder til Strømgade, som dog ikke er tydeligt markeret.<br/>Det virker meget kontrastfyldt at den gamle bydel starter umiddelbart ved siden af Codanhus.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
101.4110-L04 (vedtaget)
10 HJØRRING (vedtaget)
111.15 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)