Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Kraghsvej og Vendelbogade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.17
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal primært placeres indenfor byggefelter. Der udlægges 13 m dybe byggefelter mod Sct. Olai Plads og 10 m dybe byggefelter mod Kraghsvej/ Vendelbogade.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage for del af hjørneejendom Kraghsvej / Sct. Olai Plads. 2.5 etage og 1.5 etage mod Sct. Olai Plads. 1.5 etage mod Kraghsvej og Vendelbogade.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 45 %(eller styret ved byggefelter i lokalplan). Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 1.5 etage.
Det er hensigten, at detailhandlen skal begrænses til grunden mod Sct. Olai p-plads.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at lave en forbedring og forskønnelse af facader og bygninger mod Sct. Olai Plads.
Beskrivelse af området
Sct. Olai Plads:
På hjørnet af Kraghsvej ligger et markant byggeri i 5 etager, der er opført i 60´erne og facaderenoveret i starten af 90´erne.
Kraghsvej:
Hovedsagligt boliger i 1½ etage.
Vendelbogade:
Byhuse i op til 1½ etage samt p-område ved bankbygningen.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)