Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte langs Nørregade og St. Kirkestræde, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.16
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i udlagte byggefelter. Der udlægges et 10 m bredt byggefelt mod Nørregade, Sct. Olai Stræde og St. Kirkestræde. Enkelte baghuse langs Nørregade er omfattet af byggefelter. Se kort.

Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 2.5 etage mod alle gader.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 40 %. Boligetagearealet må kun øges såfremt kommunen godkender en samlet plan for friarealernes indretning og anvendelse.
Max. antal etager: 1.5 etage mod Nørrebro og Smutten. Max. bygningshøjde: 7 m.
Detailhandlen begrænses til Nørregade og hjørnet af St. Kirkestræde.
Der er udlagt offentlig p-plads ved Tinpottegyde.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

 

 


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at fastholde områdets nuværende karakter med de værdifulde kulturhistoriske bymiljøer.
Beskrivelse af området
<p>Nørregade: <br>Et fin gadeforløb med velbevarede huse. Skiltningen er generelt tilpasset de mange bevaringsværdige og fredede huse.<br>Området indeholder boliger, detailhandel, liberalt erhverv samt café og restaurant.<br>Der er nyanlagt belægning i hele Nørregade.<br>Det er karakteristisk for området at de gamle baghuse er velbevarede og danner et fint gårdmiljø. I flere gårdrum er der desuden bevaret den oprindelige stenbelægning.</p>
<p>Tinpottegyde:<br>Der er en del parkeringsarealer mellem Tinpottegyde og Nørregade. Selve Tinpottegyden er en fin velbevaret gade med oprindelig stenbelægning. Omkring nr. 6 er der et fint gårdmiljø omkranset af velbevarede bygninger fra ca. 1890. <br>Nyere byggeri fra ca. 1990 er flot tilpasset det gamle miljø.</p>
<p>Sct. Hans Stræde:<br>Fra Store Kirkestræde fører en lille gade op til Sct. Hans Kirke. Bygningerne er bevaringsværdige og fra perioden 1800 ?1900. For at sikre den særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, er der i 1980 vedtaget en bevarende lokalplan for Gammel Hjørring.</p>
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.26 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)
17 HJØRRING (vedtaget)