Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte mellem Jernbanegade og Dronningensgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.14
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer, undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen af bymidten.


Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres inden for de udlagte byggefelter. Der udlægges et 10 m bredt byggefelt mod Jernbanegade, Korsgade, Kongensgade, Dronningensgade, Banegårdspladsen og Svinget.


Indenfor byggefelter:
Max. antal etager: 3.5 etage for Hotel Phønix. 2.5 etage mod Jernbanegade og del af Dronningensgade, Kongensgade og Parallelvej og 1.5 etage for resten.


Udenfor byggefelter
Max. bebyggelses%: 15 %
For Cathrinegården fastsættes en fælles bebyggelses% på 110 %. Max. antal etager: 3.5 etage.
Der er udlagt offentlige P-pladser ved Dronningensgade syd og Postparkeringen.


For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at omdanne områdets trafikstruktur, som indebærer at Dronningensgade bliver ny centerring.
- at udarbejde en skilte- og facadepolitik for området med det formål at skabe et mere harmonisk udtryk.
- at der etableres stiforbindelser mellem Mammutpladsen og Jernbanegade.
Beskrivelse af området
Jernbanegade:
Der er en stor koncentration af caféer, restauranter og lign. Skiltningen er overvejende udhængsskilte, som fremhæver facaderne.
Der er enkelte markante bygninger i op til 4 etager. Bl.a. hotelbygningen fra ca. 1880.
Kongensgade:
Området indeholder byhuse og etageejendomme i op til 3 etager. Der er desuden liberalt erhverv. Nyt byggeri er generelt fint tilpasset de gamle byhuse.
Området 'Cathrinegården':
Et større boligområde mellem Kongensgade og Jernbanegade. Byggeriet er et tidstypisk eksempel fra 1986 med et godt gårdmiljø og gode stiforbindelser til de tilgrænsende gader.
Bygningerne er alsidige i deres udtryk og, sammen med de snoede boligveje, er de et godt eksempel på et vellykket større boligområde.
Dronningensgade:
Området er en blanding af byhuse, villaer og bygninger til offentlige formål.
Nyt byggeri er generelt fint tilpasset de gamle byhuse. Logebygningen ligger flot og markant på hjørnet af Kochsvej.
Dronningensgade nr. 31 er det tidligere dommerkontor og et godt og typisk eksempel på Hack Kampmanns arkitektur.
Prinsensgade:
Består af boliger og etageejendomme samt erhverv. 'Gartnergaarden' på hjørnet af Kochsvej er et funkis boligbyggeri fra 1941.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
101.4110-L13 (vedtaget)
111.10 HJØRRING (vedtaget)
111.15 HJØRRING (vedtaget)
111.1 HJØRRING (vedtaget)
111.8a HJØRRING (vedtaget)
111.8 HJØRRING (vedtaget)