Forside Rammer Enkeltområder Forslag 900.3160.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde (Kornets hus), Guldagervej, Hjørring


Områdets betegnelse: 900.3160.04
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af fødevareproduktion samt til videns- og inspirationscenter.

Bebyggelse indeholdende videns- og inspirationscenteret må have et samlet bruttoetageareal på max. 700 m2. Derudover kan der opføres max. 6 mindre bygninger på hver max. 15 m2.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at området kan udvikle sig med fødevareproduktion,
- at der kan etableres et videns- og oplevelescenter i tilknytning virksomheden inden for området.

Beskrivelse af området

Området ligger ved Guldagervej i landzone ca. 2 km nordøst for Harken og ca. 7 km syd for Hjørring.

En del af området er udlagt til erhvervsformål, og der er opført en del erhvervsbebyggelse i form af produktionsbygninger, lager- og personalefaciliteter. Den anden del af området drives i dag som landbrugsjord.

Området er karakteriseret ved at være et forholdsvis jævnt, fladt landbrugsland med spredt gårdbebyggelse. Alle omkringliggende arealer er landbrugsarealer.

Lokalplaner inden for området
900.3160_L09 (vedtaget)