Forside Rammer Enkeltområder Forslag 201.3150.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde Østhavnen 3, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.16
Områdets anvendelse: Havneerhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Området er udlagt til erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv og havnerelaterede erhverv, herunder lager, handels- og produktionsvirksomhed, fryse/kølehuse, værksteds-, genindvindings- og ophugningsvirksomhed, tung industri med behov for placering på en havn, oplag af containere, løsgods samt sten og grus, opmarchpladser, godsomsætning, landing og forarbejdning af fisk samt lignende i tilknytning til havnerelaterede aktiviteter.

Inden for området kan der også etableres tekniske anlæg, herunder tanke, der har relation til havnedriften.

Arealerne nord og øst for den nye indfaldsvej kan midlertidigt anvendes til havbundssedimentdepot (deponering af forurenet havnesediment), inden de bagefter overgår til havneformål.

Af hensyn til risikoen for oversvømmelse skal terræn etableres i minimum kote 2,00 m DVR90.

Bygningshøjden fastsættes til max. 20 meter for hele området. Skorstene, master, kraner og siloer er ikke omfattet. Afkast og ventilation kan være op til 5 meter over bygningstoppen.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 120 % og det samlede bebyggede areal fastsættes til max. 70 % for den enkelte ejendom.

Langs den nye ydermole kan der opstilles max. 4 vindmøller. Planlægning for området skal sikre:

•    at møllerne kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition.

•    at der kan opstilles minimum 2 og maksimum 4 møller.

•    at møllerne skal opstilles langs den nye ydermole og med mulighed for en buet opstillingsrække.

•    at møllerne af hensyn til øvrige erhverv samt tekniske installationer kan opstilles med en uensartet indbyrdes afstand.

•    at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve.

•    at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen).

•    at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,10 og 1:1,53.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 20 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
154.1 HIRTSHALS (vedtaget)
201.3160-L02 (vedtaget)
201.8111-L03 (vedtaget)