Forside Rammer Enkeltområder Forslag 110.3160.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde langs Frederikshavnsvej (aflstningsområde vest for Ringvejen), Hjørring


Områdets betegnelse: 110.3160.05
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål med lettere erhverv såsom liberale erhverv (under særlige forudsætninger), servicererhverv og mindre lagervirksomhed samt tankanlæg, detailhandel (under særlige forudsætninger), fritidsaktiviteter og forlystelser. Der kan være restaurant som drive in eller fast food.

Strækningen er aflastningsområde med detailhandel til udvalgsvarebutikker i overensstemmelse med retningslinje 3.11, der fastlægger en samlet ramme på 8.000 m2 og detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper indenfor en samlet ramme på max. 50.000 m² for planperioden. Der må ikke etableres flere dagligvarebutikker.

Den enkelte butik til pladskrævende detailhandel kan etableres med et bruttoetageareal på max. 5.000 m².
Der kan dog indenfor strækningen langs Frederikshavnsvej med mulighed for pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.7 i planperioden planlæges for 3 butikker med et større bruttoetageareal.

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder: 110.3120.03, 109.3120.05.

Der kan etableres liberale erhverv; dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5, der fastlægger en samlet ramme på 2500 m2 langs Frederikshavnsvej.

Der skal langs med banen være mulighed for at etablere en nærbanestation med tilhørende perron og parkeringsanlæg.

Der må ikke etableres boliger. Der må ikke være hotel, som henvises til bymidten.

Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 2500 m2.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at der kan ske en fornyelse af området dels gennem investeringer i offentlige anlæg som veje, stier og beplantning, dels ved at initiere private investeringer i anlæg og byggeri,
- at området gives bredere anvendelsesmuligheder og reguleres gennem bestemmelser om bebyggelsens placering, og bestemmelser for udenomsarealer, herunder ved en skiltepolitik for skiltning og flagning,
- at området gennem beplantning langs vejene og grundene sikres en åben og grøn karakter
- at der etableres en nærbanestation i området.

Beskrivelse af området

Området blev etableret som et erhvervsområde sidst i 1960’erne som industriområde og område for lettere erhverv og håndværksvirksomheder, hvor der siden er blevet etableret butik i tilknytning til håndværket. Gennem årene har området ændret karakter. Industrivirksomhederne er væk, håndværkererhvervene forsvinder samtidigt med, at der er blevet etableret butikker i de nedlagte erhvervsbygninger både som udvalgsvarebutikker og pladskrævende detailhandel samt en stor dagligvarebutik, der er etableret før de nuværende detailhandelsregler blev indført.

Området er præget af, at der er sket lukninger med mange tomme lokaler.
Området er fuldt udbygget, men behøver fornyelse. Der er stor variation uden sammenhæng mellem ejendommene samtidig med, at der er mange og dominerende skilte og
flag samt mangel på træer og anden beplantning, hvilket giver området et rodet og forfaldent indtryk.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
110-L11 (forslag)
110.3120-L06 (vedtaget)
110.3160-L07 (vedtaget)
110.4140-L08 (vedtaget)
116.1 HJØRRING (vedtaget)
116.3 HJØRRING (vedtaget)