Forside Rammer Enkeltområder Forslag 110.2140.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Bl. bolig og erhverv langs Albert Gingesvej (sydsiden), Hjørring


Områdets betegnelse: 110.2140.21
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med lettere industri og værkstedsvirksomhed, håndværkererhverv, liberale erhverv, lagervirksomhed, boliger (under særlige forudsætninger), fritidsanlæg, uddannelsesformål, daginstitutioner og offentlige formål.

Området eller dele af området kan være omfattet af miljøbelastning i forhold til støjfølsom anvendelse. Der kan kun etableres boliger i området under forudsætning af, at etableringen sker efter en samlet plan og på arealer på min. 5.000 m2. Herudover skal gældende miljøkrav overholdes, bl.a. krav til støjfølsom anvendelse. Boliger skal etableres som etageboliger eller tæt-lav boliger. Der kan ikke etableres boliger i tilknytning til de enkelte erhverv, og der kan ikke etableres enkeltstående, selvstændige boliger.

Der kan ikke etableres detailhandel og forlystelser.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage: 60
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at der gennem anvendelsesmulighederne skabes grundlag for en fornyelse og omdannelse af området,
- at anvendelsesmulighederne tilvejebringes gennem en detaljeret planlægning, hvor planlægningen både sikrer anvendelsen og beskyttelsen, hvad angår miljøforhold,
- at området opretholdes som et egentligt erhvervsområde, hvor der kan etableres boliger i større enheder og under hensyntagen til driften af områdets virksomheder.

Beskrivelse af området

Området anvendes i dag til erhverv af forskellig typer, herunder liberale erhverv. Der er en enkelte boliger i forbindelse med en virksomhed.

Området ligger i anden række i forhold til Frederikshavnsvej. Området fremtræder både med virksomheder i drift og virksomheder, der er lukkede eller der er fundet ny anvendelse af ejendommen. På fl ere ejendomme henligger ubenyttede materialer på de ubebyggede arealer Der er sket en del udskiftninger i området, og der er på nogle af ejendommene ikke sammenhæng mellem det nuværende byggeri og den faktiske anvendelse, hvor store dele af de enkelte bygninger i nogle tilfælde står tomme. Området fremtræder rodet og nedslidt.

EUC - Nord beliggende nord for Albert Ginges Vej har gennem årene haft brug for flere udvidelser, og der ses at være mulighed for omdannelse af rammeområdet syd for Albert Ginges Vej til både udvidelse af undervisningsområdet og til boliger.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
110.3120-L01 (vedtaget)
116.3 HJØRRING (vedtaget)
116.5 HJØRRING (vedtaget)