Forside Rammer Enkeltområder Forslag 109.3160.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde langs Frederikshavnsvej (Ringvejen til Motorvejen), Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3160.03
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med lettere industri og værkstedsvirksomhed, tankanlæg, lagervirksomhed, detailhandel (under særlige forudsætninger), fritidsaktiviteter og forlystelser. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv; dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5. Der kan være restaurant som drive in eller fast food.

Der kan udelukkende etableres detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper og kun indenfor en samlet ramme for hele Frederikshavnsvej på max. 50.000 m² for planperioden. Den enkelte butik til pladskrævende detailhandel kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m². Der kan dog indenfor strækningen langs Frederikshavnsvej med mulighed for pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.7 i planperioden planlægges for 3 butikker med et større bruttoetageareal.

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder: 110.3120.03, 109.3120.05.

Der kan etableres liberale erhverv; dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5, der fastlægger en samlet ramme på 2500 m2 langs Frederikshavnsvej.

Der må ikke etableres boliger i området, og der må ikke etableres hotel, som henvises til bymidten.

Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 5000 m2.

Langs motorvejen er udlagt en 80 meter byggelinje.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at der kan ske en fornyelse af området dels gennem investeringer i offentlige anlæg som veje, stier og beplanting, dels ved at initiere private investeringer i anlæg og byggeri
- at området gives mange anvendelsesmuligheder og reguleres gennem bestemmelser om bebyggelsens placering, og bestemmelser for udenomsarealer, herunder ved en skiltepolitik for skiltning og flagning
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter

Beskrivelse af området

Området omfatter parceller langs Frederikshavnsvej, afgrænset af Bækbovej mod nord, jernbanen mod syd og Ringvejen mod vest. Motorvejens fra- og tilkørsel er beliggende øst for området. Området omkring Ringvejen blev etableret sidst i 1960’erne som et erhvervsområde med bl.a. Lee Cooper, nu Kontor & Papir mm.

Dette område er efterhånden blevet omdannet til primært detailhandel. Området i øvrigt er udbygget gennem de sidste 10-15 år, hvor bilforhandlere og tømmerhandel er markante indenfor pladskrævende detailhandel.

I området som helhed er der, omend i mindre omfang, butikker med almindelig udvalgsvarer, og der er et nyt markant kontorbyggeri med liberalt erhverv. Der er flere ledige grunde i området.

En styrkelse af området vil være, at de ledige grunde kommer i anvendelse, og at der skabes nyt plangrundlag med rammer for bebyggelsens udformning og placering samt for udearealerne og beplantning i området.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
108.4140-L03 (vedtaget)
109.3110-L01 (vedtaget)
109.3160-L04 (vedtaget)
116.3 HJØRRING (vedtaget)
199.12 HJØRRING (vedtaget)
199.15a HJØRRING (vedtaget)