Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 900.3160.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde - Pelsdyrområde - Krage Plantage, syd for Hirtshals


Områdets betegnelse: 900.3160.06
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhversformål, med jordbrug og dyrehold med erhvervsmæssigt eller undervisningsmæssigt sigte. Områderne A (markeret på kort) fastlægges til erhvervsformål, med farme for mink og andre pelsdyr.
Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagfladen må ikke overstige 3 m.
Der skal udlægges en konsekvenszone på 200 m omkring de i området værende og planlagte pelsdyrområder.
Der kan kun opføres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift. Bygninger og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene (Krage Plantage).
Hegn og beplantning skal etableres efter en samlet plan for området.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)
900.8110-L06 (vedtaget)