Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 600.3120.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde omkring Egevej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.3120.23
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv.
Max. 40 % af grundarealet må bebygges.
Enkelte bygninger og bygningsdele kan tillades opført højere en 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der skal sikres vejadgang til de ledige arealer i den østlige del af rammeområde fra Løkkensholmvej og Egevej.
Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for planperioden.Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.
Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes til erhvervsområde,

- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed.

Beskrivelse af området

Erhvervsområdet ligger i den nordøstlige del af Løkken, og det vejbetjenes af Industrivej og Egevej. Erhvervsområdet rummer primært lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv.

Lokalplaner inden for området
4.4.2.1 LØKKEN (vedtaget)
600.4130-L10 (vedtaget)
600-L12 (vedtaget)